ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

amelyben tájékoztatjuk Önt, mint az adatkezelésünkben érintettet adatkezelési és adatvédelmi szabályainkról.

1. Milyen alapelveket követünk adatkezelésünk során?

Adatkezelésünk során alábbi alapelveket követjük:
a) a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintettek számára átláthatóan kezeljük,
b) a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük és azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon,
c) az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak,
d) minden észszerű intézkedést megteszünk annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük,
e) a személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy az érintettek csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható,
f) megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.

2. Kik vagyunk?

Adatkezelő: dr. Borda Katalin
Honlap: https://pontjomegallapodas.hu
Postacím: 1112 Budapest, Felső határ út 28.
Telefonszám: +36 20 396 50 80
E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Adószám: 68309567-1-43
IM nyilvántartási szám: T/002263

Az adatok kezelése során adatfeldolgozókat veszünk igénybe. Az adatfeldolgozók listáját az 1. sz. melléklet tartalmazza. Amennyiben az adatfeldolgozóink körét módosítjuk, a változásokat átvezetjük jelen tájékoztatónkban.
Az érintettekkel kapcsolatban kezelt adatokat a 2. sz. melléklet tartalmazza
Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel az érintettek a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail, illetve postacímünkön kérhet további tájékoztatást, válaszunkat késedelem nélkül, legfeljebb azonban egy hónapon belül megküldjük az érintettek által megadott elérhetőségre. 

3. Mit kell tudni még az adatkezeléseinkről?

 

3.1. Adatszolgáltatás

Amennyiben a személyes adatokat az érintettek bocsátják rendelkezésünkre kérjük, hogy adataik közlésekor fokozatosan ügyeljenek azok valódiságára, helyességére és pontosságára, mert ezekért az érin-tettek a felelősek. A helytelen, pontatlan vagy hiányos adat akadálya lehet a megbízásunk megfelelő teljesülésének.
Az adatszolgáltatás elmaradásának hatása az adatkezelésre:
- amennyiben az adatszolgáltatásra jogi kötelezettségünk teljesítése érdekében van szükség, ezen kötelezettségünk teljesítése lehetetlenné válik
- amennyiben az adatszolgáltatásra szerződés előkészítése érdekében van szükség, abban az esetben az adatszolgáltatás elmulasztása a szerződéskötés elmaradását eredményezi
- hozzájárulás meg nem adása esetén nem valósulhat meg a hozzájárulás kérésének alapjául szolgáló adatkezelés.
Az érintettekkel kapcsolatban nem alkalmazunk automatizált döntéshozatalt beleértve a profilalkotást is.

 

3.2. Adatkezelés az érintettek hozzájárulása alapján

Amennyiben az adatkezelésünk az érintett hozzájárulásán alapszik, abban az esetben az érintett személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor ingyenesen visszavonhatja.
Felhívjuk az érintettek figyelmét arra, hogy jogi kötelezettségünk teljesítése vagy jogos érdekeink érvényesítése céljából bizonyos adatokat a hozzájárulás visszavonása után is kezelhetünk, illetve a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

3.3. Adatkezelésünk szerződés előkészítése és teljesítésére hivatkozva

Az adatkezelésünk szükséges lehet szerződés teljesítéséhez, amennyiben ilyen kötelezettség teljesítéséhez az érintettek személyes adatait kell kezelnünk.

 

3.4. Adatkezelésünk jogi kötelezettségre hivatkozva

Az adatkezeléseink egy része törvényi rendelkezésen alapul, olyan törvényi előíráson, amelyek kötelezővé teszik az adatkezelést, ilyenek például a közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvény vonatkozó szabályai.

 

3.5. Adatkezelésünk jogos érdekre hivatkozva

Személyes adatot kezelhetünk abban az esetben is, ha az adatkezelés a mi – kivételesen harmadik fél – jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ennél az érdekeknél magasabb rendűek az érintettek személyes adatai védelméhez és a magánéletük tiszteletben tartásához való joguk. A GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott jogalap egyik fő jellemzője az, hogy erre a jogalapra hivatkozás az érintettek hozzájárulásától függetlenül jogszerűvé teheti az adatkezelésünket, feltéve, ha jogos érdekünk arányosan korlátozza az érintettek személyes adatok védelméhez való jogát, magánszféráját.
Jogos érdekre hivatkozott adatkezelés esetében érdekmérlegelési tesztet végzünk.

 

3.7. Mediációs tevékenység

A mediációs tevékenységgel kapcsolatos adatkezelés speciális szabályait a közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvény határozza meg. Ez alapján
közvetítőként történő felkérésünk írásban, telefax útján vagy elektronikus levélben kezdeményezhető. A felkérésnek tartalmaznia kell:
a) a mediációban résztvevő felek nevét, elnevezését, lakhelyét vagy székhelyét, tartózkodási helyét,
b) a közvetítésre felkért természetes személy nevét vagy a jogi személy megnevezését,
c) ha a felet
ca) meghatalmazott képviseli, a meghatalmazott nevét, címét vagy
cb) támogató segíti, a támogató nevét, címét,
d) a vita tárgyát, és
e) a felek által az eljárás során használni kívánt idegen nyelvet.


A felkérésben a feleknek nyilatkozniuk kell arról, hogy közös megegyezésük alapján a köztük fennálló vitás ügy megoldását közvetítői eljárás keretében kívánják rendezni.
A kérelem kézhezvételét követő 8 napon belül vagyunk kötelesek írásban, telefax útján vagy elektronikus levélben nyilatkozni arról, hogy a felkérést elfogadjuk-e. Amennyiben a felkérést elfogadjuk, a közvetítői eljárás lefolytatására, mint közvetítő, jogosultak leszünk. Összeférhetetlenség esetén kötelesek vagyunk a felkérést visszautasítani, egyéb akadályoztatás esetén pedig visszautasíthatjuk azt.

Kötelesek vagyunk a feleket tájékoztatni arról a tényről, ha a felek bármelyikét a felkérést megelőző öt éven belül képviseltük, vagy ha a felek bármelyikével munkaviszonyban, munka-végzésre irányuló egyéb jogviszonyban, továbbá tagsági viszonyban álltunk a felkérést meg-előző öt éven belül. Ha a felek a tájékoztatás alapján másként nem állapodnak meg, az ügyben közvetítőként nem járhatunk el.

Közvetítőként - ha törvény másként nem rendelkezik - titoktartási kötelezettség terhel minket minden olyan tényt és adatot illetően, amelyről a közvetítői tevékenységével összefüggésben szereztünk tudomást. Közvetítőként a titoktartási kötelezettségünk a közvetítői tevékenység megszűnése után is fennáll.

A feleket meghatalmazás alapján nagykorú, cselekvőképes személy vagy jogi képviselő képviselheti. A feleknek, jogi személy fél esetében pedig a képviseletére feljogosított személynek az első közvetítői megbeszélésen és a megállapodás megkötésekor és aláírásakor személyesen, együttesen meg kell jelenniük. Ha a felek bármelyike az első közvetítői megbeszélésen személyesen nem jelenik meg, a közvetítő a közvetítői eljárást nem indíthatjuk meg.

Amennyiben az első közvetítői megbeszélésen a felek változatlanul kérik a közvetítői eljárás lefolytatását, ezt a tényt a mindkét fél és a közvetítő aláírását tartalmazó írásos nyilatkozatban rögzítjük. A nyilatkozatban a felek és a közvetítő megállapodnak az eljárás során felmerülő költségek, díjak előlegezésének és megfizetésének módjáról, ideértve az elállás és megszüntetés eseteit is, továbbá a felek megállapodhatnak a személyüket terhelő titoktartási kötelezettségről és az általuk szükségesnek tartott egyéb kérdésekről.

Az első közvetítői megbeszélést követő egyes megbeszéléseken a feleknek - ha másként nem állapodnak meg -, személyesen is jelen kell lenniük. A felek megállapodásától függően közvetítőként a közvetítői eljárást a felek együttes jelenlétében vagy külön-külön tartott megbeszélések formájában egyaránt lefolytathatjuk.

Közvetítőként a felek egyetértésével szakértőt vehetünk igénybe, akinek tevékenységéért szakértői díj és költségtérítés jár.

Közvetítőként a felek kérésére a közvetítői eljárásban a vitás ügy körülményeiről tudomással bíró más személyek is meghallgathatóak.

Közvetítőként a felek együttes jelenlétében megkötött megállapodást a közvetítői eljárás le-folytatására választott nyelven írásba foglaljuk és a megállapodást tartalmazó okiratot a feleknek átadjuk. Ezt a megállapodást a közvetítő és az együttesen, személyesen jelen lévő felek aláírásukkal látják el. A megállapodás írásba foglalásának elmaradása esetén a megállapodás - részben vagy egészben - történő teljesítése a kötelező alakiság mellőzése miatti érvénytelenséget nem orvosolja.

Ha a megállapodásban névcsere, hibás név- vagy számelírás, számítási hiba vagy más hasonló elírás történt, a felek együttes kérelme alapján - a kérelem kézhezvételét követő - 15 napon belül kijavítjuk.

A közvetítői eljárás megindítása, lefolytatása és befejezése során a személyes megjelenés követelményét nem kell teljesíteni, ha a közvetítői eljárást videokonferencia alkalmazásával folytatjuk le.

A közvetítői eljárásban létrejött megállapodás nem érinti a feleknek azt a jogát, hogy a vitás ügyben igényüket bírósági vagy választottbírósági eljárás keretében érvényesítsék.

A közvetítői eljárás megindítását igazoló nyilatkozatot, a létrejött megállapodást, vagy az eredménytelenül zárult eljárásról (az ok megjelölésével) készített feljegyzést az eljárás befejezését követő 10 évig vagyunk kötelesek megőrizni.

Nyilvántartást kell vezetnünk a lefolytatott közvetítői eljárásokról. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell
a) a közvetítői eljárás megindításának az időpontját,
b) a felek nevét (elnevezését), lakcímét (székhelyét), a vita jellegét,
c) a közvetítői eljárás eredményessége esetén a megállapodás aláírásának és a közvetítői eljárás eredménytelensége esetén a közvetítői eljárás befejezésének időpontját,
d) annak feltüntetését, hogy az eljárásban jogi képviselő (meghatalmazott) részt vett-e, jogi képviselő részvétele esetén nevét, elérhetőségi címét, és
e) az eljárásban felszámított díj és költségek összegét.

Minden év január 31-ig kötelesek vagyunk adatszolgáltatást teljesíteni az illetékes miniszter részére az előző lefolytatott közvetítői eljárások, az eljárások során létrejött megállapodások számáról, az eredménytelenül zárult eljárások számáról (az ok megjelölésével) és a vita jellegé-ről. Ez az adatszolgáltatás nem tartalmaz személyes adatokat a közvetítő eljárásban részt vevő ügyfelekkel kapcsolatban


3.8. Mik azok a sütik és hogyan kezeljük őket?

A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a weboldalon keresztül a weboldal használatával kerülnek az Ön számítógépére úgy, hogy azokat az Ön internetes böngészője menti le és tárolja el. A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, stb.) több-sége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont már Öntől függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve Ön a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni. A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást.
Honlapunk rendszer sütiket használ. Nem alkalmazunk és nem is engedélyezünk olyan sütiket, amelyek segítségével harmadik személyek az Ön hozzájárulása nélkül adatot gyűjthetnek.


Milyen sütiket alkalmazunk?

Típus: rendszer sütik
Név: mywbsidAdmin, language, cookieconsent_status
Hozzájárulás: nem igényel
Leírás: a webes alkalmazás tűzfalának session sütije, amely a kereszthivatkozások elleni visszaélés megelőzésére szolgál
Cél: honlap működésének biztosítása
Érvényesség: böngésző session vége

 

3.9. Ki ismerheti meg az érintettek adatait?

Az érintettek adatait csak az adott adatkezelés tekintetében hatáskörrel és illetékességgel rendelkező munkatársaink ismerhetik meg, illetve az ügyfeleink megbízása vagy jogszabályban meghatározott keretek között továbbíthatjuk például az adóhivatal stb. felé.
Adatfeldolgozóink esetében szerződéses feltételek kikötésével biztosítjuk, hogy ne használhassák az adott adatkezelés céljával ellentétes célokra az érintettek személyes adatait. Az adatkezelésében és adatfeldolgozásában részt vevő közreműködőink és munkatársaink előre meghatározott mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosultak az érintettek személyes adatait megismerni. Az adatfeldolgozóink listáját az 1. sz. melléklet tartalmazza.
Külföldre (harmadik országba) a GDPR (V. fejezet) vonatkozó rendelkezései alapján továbbíthatunk csak adatot a megfelelő garanciák biztosításával.
A bíróság, az ügyészség és más hatóságok (pl. illetékes minisztérium, rendőrség, adóhivatal, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkereshet minket. Ezekben az esetekben adatszolgáltatási kötelezettségünket teljesítenünk kell, de csak a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben.

 

3.10. Hogyan védjük az adatokat?

Az érintettek személyes adatait megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védjük, valamint biztosítjuk az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvjuk azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől illetve nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb jogosulatlan fel-használástól.
Szervezeti intézkedések keretében ellenőrizzük a fizikai hozzáférést, a papír alapú dokumentumokat megfelelő védelemmel elzárva tartjuk. A technikai intézkedések keretében titkosítást, jelszóvédelmet, vírusirtó szoftvereket és egyéb eszközöket használunk.
Az elektronikusan tárolt személyes adatokhoz való hozzáférést naplózzuk, ezért mindig ellenőrizhető hogy ki, mikor és milyen személyes adatokhoz fért hozzá, illetve megfelelő szervezési intézkedések-kel (pl. feladat- és hatáskörök szigorú elhatárolása, jogosultság menedzsment stb.) gondoskodunk arról, hogy a személyes adatok ne válhassanak hozzáférhetővé meghatározatlan számú személy számára. 

4. Melyek az érintettek jogai és jogorvoslati lehetőségei?

Az érintettek

Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

 

4.1. Helyesbítéshez való jog

Az érintettek jogosultak arra, hogy kérésükre indokolatlan késedelem nélkül helyesbítsük az érintettre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintettek jogosultak arra, hogy kérjék a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.


4.2. Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az érintettek jogosultak arra, hogy kérésükre indokolatlan késedelem nélkül töröljük az érintettre vonatkozó személyes adatokat, illetve kötelesek vagyunk arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül töröljük, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

Amennyiben nyilvánosságra hoztuk az érintettek személyes adatát és azt a fentiek alapján törölni vagyunk kötelesek, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszszük az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassuk az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintettek kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának illetve másodpéldányának törlését.
Nem kell törölnünk az adatot amennyiben az adatkezelés szükséges

 

4.3. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintettek jogosultak arra, hogy kérésükre korlátozzuk az adatkezelést amennyiben az alábbiak valamelyike teljesül:

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintettek hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelhetünk.

Azt az érintettet, akinek a kérésére korlátoztuk az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatjuk.

Minden olyan címzettet tájékoztatunk valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közöltük, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettek kérésére tájékoztatjuk az érintettet e címzettekről.

 

4.4. Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintettek jogosult arra, hogy az érintettre vonatkozó, az érintettek által számunkra rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkap-ja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályoznánk, ha

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintettek jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását. Az adathordozhatósághoz való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

 

4.5. A tiltakozáshoz való jog

Az érintettek jogosultak arra, hogy a saját helyzetükkel kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzanak személyes adataik a 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben a személyes adatokat nem kezelhetjük tovább kivéve, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintettek érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, abban az esetben az érintettek jogosultak arra, hogy a saját helyzetükkel kapcsolatos okokból tiltakozhassanak az érintettekre vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

 

4.6. Az érintetti jogok érvényesítése

Az érintettek kérelmére tájékoztatást adunk az érintettek általunk kezelt, illetve az általunk – vagy a megbízott adatfeldolgozónk által – feldolgozott

A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban egy hónapon belül adjuk meg tájékoztatásunkat. A tájékoztatás ingyenes kivéve akkor, ha az érintettek a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet már nyújtott be hozzánk. Az érintettek által már megfizetett költségtérítést visszatérítjük abban az esetben, ha az adatokat jogellenesen kezeltük vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. A tájékoztatást csak törvényben foglalt esetekben tagadhatjuk meg jogszabályi hely megjelölésével, valamint a bírósági jogorvoslat illetve a Hatósághoz fordulás lehetőségéről tájékoztatással.

Amennyiben az érintett helyesbítés, korlátozás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesítjük, a kérelem kézhezvételét követő legrövidebb időn belül (legfeljebb azonban egy hónapon belül) írásban vagy – az érintett hozzájárulásával – elektronikus úton közöljünk elutasításunk indokait és tájékoztatjuk az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről. Az érintett a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban fordulhat panasszal a Hatósághoz.

Amennyiben az érintett tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül (legfeljebb azonban egy hónapon belül) megvizsgáljuk és a döntésünkről írásban tájékoztatjuk. Amennyiben úgy döntöttünk, hogy az érintettek tiltakozása meg-alapozott, abban az esetben az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszüntetjük, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Megtagadjuk a kérés teljesítését, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintettek érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben Az érintettek a döntésünkkel nem ért egyet, illetve ha elmulasztjuk a határidőt, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

Kérjük az érintetteket, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulnának panaszukkal – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keressenek meg minket. 

5. Melyek a főbb irányadó jogszabályok tevékenységünkre?

6. Adatkezelési tájékoztató módosítása

Fenntartjuk a jogot jelen adatkezelési tájékoztató módosítására, amelyről az érintetteket jogszabályban előírt módon tájékoztatjuk.


Budapest, 2022. január 31.

dr. Borda Katalin mediátor 

 

1. sz. melléklet - Adatfeldolgozóink: melléklet letöltése

2. sz. melléklet - Az érintettekkel kapcsolatban kezelt adatok: melléklet letöltése